Firma PROTECHNIKA ŁUKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest partnerem projektu BIOZIN –  Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu

Strona projektu:

Strona główna

Lider konsorcjum:

Politechnika Warszawska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,

www.is.pw.edu.pl

Kierownik naukowy projektu: dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
Kierownik zarządzający: dr inż. Piotr Manczarski
Czas trwania: 2016-2019

Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV:  Zwiększenie  potencjału  naukowo-badawczego; Działanie 4.1:  Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB)

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego wykorzystującego wypełnienie z surowców odpadowych, dostosowanego do oczyszczania i dezodoryzacji specyficznych gazów procesowych wraz z projektem technicznym, mogącym stanowić przedmiot zastrzeżenia patentowego. Koncepcja biofiltru zespolonego jest rozwiązaniem innowacyjnym, nie stosowanym w skali przemysłowej, pozwalającym na optymalizację parametrów eksploatacyjnych i efektów ograniczenia emisji, a jednocześnie przyczynia się do lepszego wykorzystania surowców odpadowych zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym (ang circular economy).

Oczekiwane rezultaty:

W projekcie przewidziano realizację sześciu etapów badawczych, trzy z nich będą obejmowały badania przemysłowe, a trzy kolejne eksperymentalne prace rozwojowe. Efektem finalnym Projektu BIOZIN będzie opracowanie patentu przez Politechnikę Warszawską i wdrożenie przez Partnera przemysłowego.  wypracowanego rozwiązania ­– biofiltru zespolonego – w pełnej skali technicznej.

Wartość projektu      

  • Całkowita wartość projektu 4 185 519,98 zł
  • Wkład Funduszy europejskich 3 319 836,98 zł